Instrukcja rejestracji w Systemie DJ


W celu podpisania umowy licencyjnej należy wykonać następujące kroki:

Wpisanie danych DJ-a, który będzie uprawniony do korzystania ze skopiowanych nagrań.

Wypełnij formularz z danymi DJ-a:

 • Podaj imię i nazwisko DJ-a, na które zostanie wystawiony certyfikat.
 • Podaj adres miejsca zamieszkania na pobyt stały DJ-a.
 • Podaj dane kontaktowe DJ-a: e-mail, telefon
 • Podaj numer PESEL DJ-a.
 • Wybierz datę od kiedy ma obowiązywać licencja.
 • Sprawdź poprawność danych, jeśli wszystko się zgadza wybierz typ płatnika. Jeśli dane są błędne popraw je. Dalsza edycja danych będzie możliwa wyłącznie za pośrednictwem biura ZPAV. Podanie błędnych danych powoduje, że licencja będzie nieważna i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności w przypadku kontroli.

Wszystkie dane są niezbędne do prawidłowego wypełnienia formularza.

Dane płatnika

Płatnikiem jest podmiot (osoba fizyczna lub firma), który będzie dokonywał płatności z tytułu licencji zezwalającej na zwielokrotnienie nagrań i na którego zostaną wystawione dokumenty księgowe. Płatnikiem może być DJ, lub osoba trzecia. Płatnik jest stroną umowy i to płatnik jest stroną umowy z organizacjami.

Wybierz odpowiedni rodzaj Płatnika:

 • w przypadku gdy Płatnikiem jest DJ zaznacz pole: w. w. osoba jest Płatnikiem. Nie będzie wówczas konieczne ponowne wpisywanie danych.
 • w przypadku gdy Płatnikiem jest inna osoba fizyczna bądź firma wybierz odpowiednie pole.

Wypełnij formularz z danymi Płatnika:

Osoba fizyczna:

 • Podaj imię i nazwisko Płatnika
 • Podaj adres miejsca zamieszkania na pobyt stały Płatnika
 • Podaj adres e-mail Płatnika
 • Podaj numer PESEL Płatnika
 • Podaj NIP Płatnika

Firma:

 • Podaj nazwę firmy
 • Podaj adres siedziby firmy, na który zostaną wystawione dokumenty księgowe.
 • Podaj adres e-mail kontaktowy firmy
 • Podaj NIP i Regon firmy

Adres do korespondencji

 • Podaj adres pocztowy, na który ma być odesłany certyfikat wraz z umową generalną i dokumentami księgowymi.
 • Podaj adres e-mail, na który mają być przesyłane wiadomości z biura ZPAV.
 • Podaj telefon kontaktowy.

Wszelka korespondencja związana z podpisywaną umową kierowana będzie pod podany adres.

Druk umowy generalnej

Po poprawnym wypełnieniu powyższych formularzy zostanie wygenerowany druk umowy generalnej.

W celu pobrania umowy kliknij pole „ POBIERZ LICENCJĘ” i wydrukuj ją w czterech egzemplarzach (dla Płatnika, i po jednym dla każdej organizacji).

Plik ten zostanie jednocześnie wysłany na adres e-mail DJ-a (bądź e-mail kontaktowy) wraz z potwierdzeniem rejestracji.

Sprawdź zgodność danych na umowie. W przypadku wątpliwości bądź błędów skontaktuj się z biurem ZPAV: dj@zpav.pl

Jeśli dane w umowie są poprawne umowę podpisuje w czterech egzemplarzach PŁATNIK.

W przypadku gdy Płatnikiem jest firma wymagana jest również pieczątka firmowa.

Podpisane cztery egzemplarze umowy generalnej prześlij na adres biura ZPAV:

Związek Producentów Audio Video
ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa

Aktywacja licencji DJ

W celu aktywacji licencji Płatnik wpłaca należne wynagrodzenie na numer konta podany w umowie. Po zarejestrowaniu wpłaty na adres DJ-a zostanie przesłany e-mail z potwierdzeniem aktywacji.

Na podany adres korespondencyjny zostanie przesłany certyfikat, jeden egzemplarz umowy generalnej dla Płatnika oraz dokumenty księgowe.

Raport zwielokrotnionych nagrań

Po aktywacji licencji raz na kwartał (do 15-go dnia pierwszego miesiąca kolejnego kwartału, czyli odpowiednio do 15-go kwietnia, 15-go lipca, 15-go października, 15-go stycznia) prześlij raport z wykazem zwielokrotnionych nagrań.

Pobierz formularz raportu klikając na pole Formularz Raportu.

Wypełnij go wg poniższego wzoru podając następujące dane:

 • numer umowy generalnej
 • nazwę licencjobiorcy
 • datę rozpoczęcia i zakończenia kwartału, którego raport dotyczy

Dla każdego zwielokrotnionego nagrania podaj:

 • tytuł utworu
 • imię i nazwisko autora tekstu
 • imię i nazwisko kompozytora
 • imię i nazwisko lub nazwę artysty wykonawcy
 • nazwę producenta
Kliknij, aby powiększyć

Wypełniony formularz w formacie Microsoft Word Excel prześlij na adres: dj_raporty@zpav.pl

Adres Korespondencyjny:

Związek Producentów Audio
Video - Licencje DJ

ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa
e-mail: dj@zpav.pl